Kezdőlap / Bemutatkozás

Bemutatkozás

 

Példabeszéd a mustármagról

Egy másik példabeszédet is mondott nekik: “A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között.” Mt 13.31-32

A Szolnoki Mustármag Óvoda emblémájának szimbolikája

A Mustármag Óvoda szimbolikája

A szív, amelyből a fa kinő, azt jelképezi, hogy a Szeretet teremtő erejéből születik a világ, így a természet is, amit a fa szimbolizál.
A szeretet megtartó és felemelő erő, amely egységbe forrasztja az emberi szíveket. A fa törzse két ég felé kitárt kéz, amely jelképezi a felajánlást és a kérő imádságot egyaránt. Csak őrizve, féltve, óvva menthetjük meg a világot. Csak szeretettel, jó szellemben nevelt gyermekek képesek értékes faként gyökeret verni a gondokkal terhelt földön. (Simon András)

Óvodánk bemutatása

2007. szeptember 1-jén, nyílt meg óvodánk, egy gyermekcsoporttal a Szolnok Belvárosi Plébánia területén. A 2014/15 – ös nevelési évtől hat csoportos intézményünk. Két feladatellátási helyen működünk, a Verseghy park 4 szám alatti óvodaépületben, melyet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata bocsátott rendelkezésünkre és a Templom út 8. szám alatti új, 2014-ben elkészült óvodában.

Az óvoda védőszentjének Szent Ferencet választottuk, mert a Ferences rend 200 évig működött városunkban a kolostor épületében, ami mellet intézményünk véglegesen székhelye felépült.

Pedagógiai tevékenységünkben a keresztény értékrendre építünk, melyben a nevelő jelleg dominál. Sokszínű tevékenységformával állunk a gyermekek rendelkezésére, melyben a játéknak, a teremtett világ tevékeny felfedeztetésének és a hagyományoknak fontos szerepe van.

Katolikus óvodai nevelésünkkel célunk, olyan gyermekek nevelése, akik az óvodáskor végére –  életkoruknak és egyéni sajátosságaiknak megfelelően:
–  testileg, lelkileg és szociálisan érettek.
–  megfelelő önállósággal rendelkeznek,
–  meg tudják különböztetni az értékeset az értéktelentől,
–  szeretik és óvják környezetüket,
–  tetteikért felelősséget vállalnak,
–  kreatívak,
–  felfedezik az összetartozás örömét,
–  másokat tiszteletben tartanak,
–  elsajátítják a   keresztény  együttélés, együttműködés alapvető normáit.

Nevelési céljainkat a szülőkkel együttműködve szeretnénk megvalósítani, hiszen a gyermek életében, fejlődésében, az eredményes hitre nevelésben a családnak meghatározó szerepe van.
Ebből adódik, hogy a szülők bevonását az óvodai életbe nélkülözhetetlennek tartjuk és a családi nevelés segítésére kiemelt figyelmet fordítunk. Fontos számunkra a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, a gyermekek – szülők – munkatársak alkotta kör közösségi jellegének kialakítása, fejlesztése. Ennek érdekében a hagyományos formákon túl is gyakran találkozunk a szülőkkel. A találkozók témáit a gyermekek, a szülői közösség összetétele és elvárásai, szükségletei határozzák meg. A családokkal való kapcsolattartás folyamán óvodánk remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására.
A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel, fejlesztéssel kell felszínre hoznunk. A gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja ,,saját képére és hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és megvalósulásában segíteni.
Nevelési programunk a tanulást tágan értelmezi. A gyermek az egész nap folyamán tapasztalatokhoz jut, tanul, spontán, vagy irányított formában. A fejlesztő tevékenységeket az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével szervezzük. A folyamatban a gyermek belső motivációira (érdeklődés, kíváncsiság, játékosság, tevékenységi vágy, önállósodási törekvés) alapozunk. Elengedhetetlennek tartjuk a több érzékszervet igénybe vevő tevékeny tapasztalatok biztosítását. Olyan tanulási helyzeteket teremtünk, melyben minden gyermek átélheti a felfedezés örömét, sikerélményhez jut és pozitív érzelmi viszony fűzi a tanulási folyamathoz.
A szervezett tanulási folyamatot a szabad játék zavarása nélkül, játékidőben kezdeményezzük. A projekt rendszerű tanulásszervezési formát alkalmazzuk, melybe önként kapcsolódnak be a gyermekek.

A mustármag imája
Áldalak téged, Uram,
amiért a hit erősebb a világ erőinél,
még ha a világ szemében jelentéktelennek is látszik.
Áldalak téged,
aki e mustármagnyi hitet felmagasztalod
mindazokkal az erőkkel szemben,
amik megbotránkoztatják kicsinyeidet.
Köszönöm, hogy arra tanítasz,
hogy a szolgálat kedves áldozat előtted,
még ha alantasnak tűnik is.
Add, hogy cselekedeteink sikere
ne vezessen mustármagnyi képességeink
túlbecsülésére!
Ámen