Kezdőlap / Képgaléria / Részletek a Mustármag Óvodában 2012 októberében végzett komplex intézményértékelés tapasztalataiból

Részletek a Mustármag Óvodában 2012 októberében végzett komplex intézményértékelés tapasztalataiból

Részletek a Mustármag Óvodában 2012 októberében végzett komplex intézményértékelés tapasztalataiból

I. Erőforrások

ÖSSZEGZÉS

„A nevelőtestület megfelelő végzettségű, szakmailag jól képzett pedagógusokból áll. Az óvodában a gyermekek neveléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az óvodapedagógusok és a dajkák végzettsége a törvényi előírásnak megfelel. A vezető és helyettese is példával jár elöl a továbbképzés, a szakmai tudás gyarapítása érdekében.
A vezető és helyettese egyaránt szívén viseli az óvodai dolgozók hitoktatásának megszervezését, melyben az óvodavezető tevőlegesen is részt vesz. Jelentős plébánosának és a városban szolgáló többi atya aktív részvétele az óvodai hitre nevelés egészében, Máthé György esperes atya elismerően nyilatkozott az óvodavezető áldozatos szakmai és hitéleti tevékenységéről. A szülők képviselői kiemelték az intézményvezető karizmatikus munkáját, az egyházi személyek jelenlétének fontosságát.
A fenntartó támogatja az óvoda szakmai előmenetelét, Borbáth Gábor főigazgató ideálisan jónak minősítette. Az óvoda hitre nevelő tevékenységét mintaértékűnek nevezte. Az óvodabővítés, illetve átépítés vállalásával nyilvánvaló, hogy az egyházmegye fontosnak ítéli a szolnoki missziós munkát, amit az óvoda végez.
A szülőkkel hatékony, szoros kapcsolatot tartanak, melyet jól koordinál a szülők közössége. A szülők érzik, naponta megtapasztalják a meleg, családias légkört, a nyitottságot, értékelik a pedagógia, hitélet terén tett óvodapedagógusi igyekezetet.
Az óvoda tárgyi felszereltsége a gondos, tudatos vezetői tervezésnek, az óvónők kézügyességének, szakmai igényességének köszönhetően jónak mondható. Nem hanyagolható el a pályázati támogatás sem, amely a falakat, országhatárt átlépő gigantikus munka eredménye az óvodavezető részéről.
A minőségi munka fejlesztése érdekében a vezető feladatának érzi munkatársainak anyagi, erkölcsi elismerését, támogatását.
Az óvoda gazdálkodási feladatainak ellátását a vezető felelősen végzi, melyhez kitűnő, szakmailag felkészült, s a hitéletben is méltó segítőtársra talált.

II. Az intézmény stratégiája

ÖSSZEGZÉS

A szabályozott stratégiai dokumentumok, a Pedagógia Program, az SZMSZ és mellékletei, a Házirend, az éves Munkaterv, a Minőségirányítási Program a meghatározott törvényi elvárásoknak 1993. évi LXXIX. Kt.-nek tartalmilag, formailag megfelelő, teljes körű, mintaszerű. Megfelelően biztosítják és szolgálják az átmeneti időben az óvoda törvényes működését, tartalmazzák a helyi sajátosságokat. A nevelőmunka tervezési dokumentációjának vezetése összhangban van a megvalósulás folyamatával. A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok tervezése tudatos, reális, szakmailag magas színvonalú. Példaértékű a nevelési program, nevelés-oktatás, a katolikus szellemiség, hitélet megvalósulása. A törvényi, rendeleti változásoknak előírásoknak megfelelően tervezik, ütemezték felülvizsgálják, módosítják, kiegészítették a Pedagógiai Programot, az SZMSZ-t, a Házirendet, az előző komplex vizsgálat óta elkészítették a Minőségirányítási Programot. Az Éves munkaterv megfelelően kidolgozott, amely hatékonyan segíti a nevelési folyamat megvalósulását. Minden stratégiai dokumentum esetében az érintettek számára biztosították a véleménynyilvánítás lehetőségét, és azóta is folyamatosan megteremtik a nyilvánosságot. Az intézmény rendelkezik még a Kt. 19. §. (8) megfelelően továbbképzési tervvel. A nevelőtestület teljesítette továbbképzési kötelezettségét.
A pedagógiai program megvalósulását az elégedettségméréskor a pedagógusok: 5,0-re, dajkák: 5,0-re, szülők: 5,0-re értékelték.

III. Vezetés és szervezeti kultúra

ÖSSZEGZÉS

Az óvodavezető jól kidolgozott, határozott stratégiai célkitűzésekkel eredményesen vezeti az intézményt. Épít a nevelőtestület véleményére. Fontosnak tartja a közös célok megvalósítását, nyitott a külső és belső változásokra, amelyek az óvoda szellemiségéhez igazodnak. Élvezi a fenntartó, a munkatársak és a szülők bizalmát. A vezető személyisége biztosítja a kiegyensúlyozott, nyugodt légkört, a családias hangulatot, a harmonikus munkavégzést. Fontosnak tartja az emberi méltóság, a személyes adottságok, képességek tiszteletben tartását. Munkájában céltudatos, magas szakmai képzettségű, elkötelezett vezető.
A szervezeti struktúra megfelel a vállalt feladatoknak és az óvoda nagyságának. Szervezeten belül az együttműködést munkatervek szerint végzik. Szabályozott rendje van az értekezletek gyakoriságának. Kiemelkedő jelentőségű a hitélettel kapcsolatos események, ünnepek kialakult szokások. Az intézmény legjellemzőbb élő hagyományai bensőséges kapcsolatot teremtenek a családokkal.
Az együttműködési készségre jellemző a nevelőtestületen belül az alkalmazkodás, segítségnyújtás, egymás tisztelete. Az óvoda klímájáról a dolgozók példaértékűen nyilatkoztak, jól érzik magukat, szeretnek ebben az intézményben dolgozni, megbecsülik őket, és ez biztonságot jelent számukra. Az óvodában családias, szeretetteljes légkör tapasztalható a nevelők és a technikai dolgozók támogató, segítő együttműködése képezi a minőségi munka alapját.

IV. Intézményi kulcsfolyamatok az óvodában

ÖSSZEGZÉS

Jelen komplex vizsgálat során a nevelés és a gyermekek fejlesztése terén nagyon magas színvonalát tapasztaltunk.
Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők szakmai és módszertani tekintetben jól felkészültek, amit állandóan fejlesztenek, olykor szigorúan, kritikusan értékelnek. Az intézményvezető fáradhatatlan, megújulást inspiráló, karizmatikus személye motorja az óvoda sikeres, zavartalan működésének, városi elismertségének.
A gyermek-óvoda-szülő viszony példás.  A gyermekek neveltségi szintje kiváló.
A gondozási feladatok megfelelő körülmények között zajlanak, a tevékenységek jól szervezettek. Az adminisztráció az óvodában pontos, naprakész.
A nevelőtestületi értekezleteken hozott döntésekről jegyzőkönyv készül.

V. Eredmények

V.1. Elégedettség

Aktuális mért eredményeik vannak a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, a nem pedagógus dolgozók, a vezető köréből.
Mért eredményeik arról tanúskodnak, hogy az óvoda közössége erős, szeretik az óvodájukat, sokat tesznek az eredményes működés megvalósításáért.

V.2. A nevelőmunka eredményei

Az előző „Komplex” óta eltelt idő elsősorban azzal a hozadékkal járt, hogy az óvoda folytatta belső építkezését, közösséggé szerveződését.
Az óvoda nevelőmunkájának eredményességét az óvodapedagógusok, a dajkák és a szülők között mérte. A hitre nevelés erősítését 4,96-ra, az egészséges életvitel iránti igény kialakítását 4,80-ra, az érzelmi nevelés, szocializáció biztosítását 5,00-re, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítását 4,55-re értékelték.
Az egyéni fejlesztésről ugyanazt a célcsoportot kérdezték meg, mint a hitre nevelés kapcsán. Az összesített átlag 4,80. Az egyéb feladatok is helyet kaptak a mérés során. A napirend 4,96-os, az együttműködés a dajkákkal 4,92-es, a pedagógus-gyermek-szülő kapcsolat 4,63-os, az étkeztetés 4,66-os értékelést kapott.
Az előző „Komplex” óta kiemelkedő eredmények születtek. Ezek közül néhány: a keresztény szellemiség megerősödött, fejlődött a hitre nevelés gyakorlatának elsajátítása, kialakult a szakmai egység, kiépült a hagyományok élő rendszere, példaértékűvé vált a szülők óvodai életbe történő bevonása, kapcsolatrendszerük gazdagodott, belső szakmai továbbképzési rendszerük működése tudatosabb, a gyermekek differenciált fejlesztése nagyobb hangsúlyt kapott, tervezőmunkájuk kifinomultabb, felelősségi rendszerük kiszélesedett, feladatelosztásuk átgondoltabb.
A komplex intézményellenőrzés és -értékelés a következő eredményekről tud beszámolni:
a gyermekek motiválása, aktivizálása, az egyéni képességfejlesztés segítése. Megállapítottuk, hogy a csoportnaplókban, a projekttervekben a tervezés tárgyi koncentrációra épül. Megvalósul a dokumentáció és a nevelési folyamat összhangja.
A kérdőíves vizsgálat során 19 olyan terület van, amelyek eredményességéről az óvodapedagógusokat, a dajkákat és a szülőket is megkérdeztük írásban. Ezek közül 9 területet mindhárom célcsoport 5,00-re minősített úgy, hogy közben a „leggyengébb” értékelés 4,14 volt. Erről az eredményről feltétlenül tudni kell, hogy ez az óvoda tárgyi feltételeire vonatkozik.

VI. Jövőkép

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az óvodában magas színvonalú, példamutató szakmai munkát végeznek. A keresztény óvodai nevelés, az óvodai légkör, a nevelőmunka arra irányul, hogy minden gyermek megfelelő irányban fejlődjön, megismerje saját magát, szüleit, az őt körülvevő környezetet, gyermektársait.
A „Milyen jövőképet fogalmaznak meg az óvodával kapcsolatban?” kérdésre adott néhány válasz: az óvodában mindenféle társadalmi rétegből legyenek hitüket gyakorló emberek, gyerekek, így kiegyensúlyozódna a szülők, gyerekek köre; épüljön meg az új óvoda, végre együtt legyünk, egy helyen; nagy udvar, sok kisgyerek legyen; mindig szeretetben, békességben legyünk”. A jó Isten áldása mellett mi is ezt kívánjuk!

Farkasné Egyed Zsuzsanna vezető szakértő, Labáth Ferencné szakértő

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

7 + 20 =